Безсонний Віталій Леонідович

Посада: 

 

Посада, науковий ступінь, вчене звання:

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Наукові інтереси: 

Освіта:

2000 р. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність «Екологія», кваліфікація «Еколог. Викладач» (спеціаліст).

2018 р. Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, спеціальність «Цивільна безпека», освітня програма «Охорона праці» (магістр).

2018 р. Присвоєно науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 - Екологічна безпека

2020 р. Присвоєно вчене звання доцента кафедри природоохоронних технологій, екології та безпеки життєдіяльності

Наукові інтереси:

- екологічна безпека поверхневих джерел водопостачання,

- оцінювання ризиків,

- цивільна та промислова безпека.

Понад 80 опублікованих наукових та науково-методичних робіт, в т.ч. 2 навчальних посібника з грифом МОН, 1 монографія за профілем кафедри, 17 наукових публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus (2 публікації) та наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України.

Навчальні курси: 

Навчальні курси:

  • Основи охорони праці
  • Безпека життєдіяльності
  • Фізика
  • Екологія
Додаткова інформація: 

Публікації.

Третьяков О. В. Підвищення ефективності прогнозування впливу техногенного забруднення на поверхневі водойми / О. В. Третьяков, В. Л. Безсонний, Р. В. Пономаренко, П. Ю. Бородич // Проблеми надзвичайних ситуацій. - 2019. - № 1(29). - С. 61–78.

Безсонний В. Л. Інтегральна оцінка виробничого ризику машинобудівного підприємства [Електронний ресурс] / В. Л. Безсонний // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : матеріали ХVІI міжнар. наук.-метод. конф., 18-19 квіт. 2019 р.. – Рівне : НУВГП, 2019. – С. 52 – 53.

Безсонний В. Л. Транскордонне співробітництво у вирішенні проблем екологічної безпеки поверхневих вод / В. Л. Безсонний // Науковий вісник VinSmartEco : зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 трав. 2019 р. – Вінниця : Вінницька академія неперервної освіти, 2019. – С. 64–66.

Безсонний В. Л. Математичне моделювання в оцінці екологічного стану поверхневих вод / В. Л. Безсонний, О. В. Третьяков, Ю. В. Буц // Охорона довкілля : зб. наук. статей ХV всеукр. наукових Таліївських читань / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Х,. 2019. - С. 14–16.